Dne 01.08.2018 bylo schváleno oddlužení v rámci insolvence pana Jiřího S. vedeného pod KSBR 29 INS 23357 / 2017 vedená u Krajského soudu v Brně. Návrhem na zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu.

Jednalo se o pozemek p.č. 900/68 o výměře 3925 m2, orná půda, zapsaný na LV č. 4, pro k.ú. Ivančice, obec Ivančice, který leží v lokalitě budoucí zástavby Ivančic a kde město Ivančice, kraj i stát již vlastní některé sousední parcely.

Počáteční požadovaná cena byla 1.370.000,- a dosažená nabídková cena jediného zájemce byla 1.470.000,- tzn 375,-/m2. Tímto zájemcem ale nebylo město Ivančice, ale investor, hledající příležitosti.

V minulosti město začalo vykupovat pozemky v lokalitě Ivančice - Němčice, kde cena za m2 byla okolo 650,- /m2 tzn za dvojnásobek. Tyto parcely tvoří úzké dlouhé lány, které je znevýhodňují. Šíře je totiž pouze cca 5-8m a tak potřebujete vlastnit alespoň 1-2 sousední pro zahájení výstavby. Opačným paradoxem je pak sousední město Oslavany, kde zastupistelstvo odprodalo funkční celek o velikosti 191 875m2 za cenu 250,-/m2.

Způsob prodeje majetku

Prodej majetku dlužníka specifikovaného ve výroku č. I. tohoto usnesení se
uskuteční za následujících podmínek:

  • k uvedenému majetku neuplatňují nároky jiné osoby a nejsou ani jiné důvody, které by zpochybňovaly zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty,
  • majetek bude prodán za kupní cenu minimálně ve výši 1,370.000,- Kč, jak bylo avizováno v nabídce (dokument B-7)
  • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.
  • Insolvenčnímu správci se ukládá, aby smlouvu, jíž došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, předložil soudu ve lhůtě 15 dnů od jejího uzavření.

Dne 26.11.2018 podal insolvenční správce zprávu

Prodej předmětných nemovitostí se aktuálně blíží uzavření kupní smlouvy se zájemcem, který podal nejvyšší nabídku. Lze očekávat, že kupní smlouva bude uzavřena v horizontu 14 dnů, o uzavření kupní smlouvy bude insolvenční správce následně informovat a předloží příslušné doklady.

Insolvenční správce tímto dle pokynu soudu a v souladu s ust. § 283 odst. 4 IZ předkládá soudu písemnosti dokládající zpeněžení majetkové podstaty. Došlo ke zpeněžení položky n7majetkové podstaty, pozemku parc. č. 900/68 v katastrálním území Ivančice zapsaného na LV č. 4, za kupní cenu ve výši1.470.000, Kč

Majetek byl v souladu s pokynem insolvenčního soudu uděleným usnesením ze dne 22. 8. 2018, č.j. KSBR 29 INS 23357/2017 B 11 zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce.

Inzerce nemovitostí probíhala jak přímo insolvenčním správcem prostřednictvím serveru burzaspravcu.cz, tak i prostřednictvím realitní kanceláře, která měla pozemek v inzerci již dříve mj. na serveru sreality.cz.

Jediný zájemce

Jediným vážným zájemcem byl kupující, který předložil nabídku na uzavření kupní smlouvy za částku 1.470.000, Kč. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že dosažená cena byla o 100.000, Kč vyšší, než byla insolvenčním správcem původně v insolvenčním řízení předložená nabídka, jako i s ohledem na skutečnost, že z prodeje nemovitosti bude možné zcela uspokojit nezajištěné věřitele, přistoupil insolvenční správce k realizaci prodeje.

Soud schvaluje odměnu ve výši 245 060,05 Kč insolvenčního správce

uzemní plán lokalita Horní pancíře - Nové sídliště