V lednu 2019 Oslavany odprodaly 3 rozsáhlé parcely v Padochově (každá po cca 800m2) za cenu 505,- /m2 - celkově za cca 1 300 000,- (nezapočítaná cena projektové dokumentace)

Developer současně odkoupil parcely vpravo od soukromého vlastníka. To se mu podařilo v prosinci 2019, ale za cenu 2 620 800,- tzn 986m2 + 856m2 + 14m2 + 16m2 = 1872m2.

Z toho nám vychází, že developer odkoupil zbylé parcely od soukromého vlastníka za 1400,- / m2 . Město tedy prodalo pozemky opět luxusně pod cenou, kterou stanovil pan soudní znalec na cenu 505,- / m2.

Vklad na katastru
Záměr o prodeji č.j. MUOS/00047/2019 byl vyvěšen na úřední desce od 08.01.2019 do24.01.2019 bez připomínek.Cena byla stanovena dle Znaleckého posudku Ing. Faltýnka, ve výši 505,- Kč/m .Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků https://www.mesto-oslavany.cz/assets/File.ashx?id_org=11318&id_dokumenty=92032

Záměr o prodeji č.j. MUOS/00047/2019 byl vyvěšen na úřední desce od 08.01.2019 do 24.01.2019 bez připomínek.
Cena byla stanovena dle Znaleckého posudku Ing. Faltýnka, ve výši 505,- Kč/m .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků parc. č. 55/1 (orná půda) o výměře 786 m , parc. č. 55/18 (orná půda) o výměře 802 m a parc. č. 55/19 (orná půda) o výměře 883 m , v k.ú. Padochov, společnosti WINNING Estate s.r.o., IČ 06818706,
Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno, za cenu 505,- Kč /m2 + DPH v platné výši s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši 448.974,- Kč + DPH v platné výši a dále uhradí náklady spojené s převodem pozemků (zpracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad, správní poplatek návrhu na vklad ve výši 1.000,- Kč a zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč + DPH v platné výši).
Hlasování: přítomno: 19 pro: 15 proti: 4 zdržel se: 0 Návrh byl schválen.
Usnesení č. 03/01/2019
Zastupitelstvo města Oslavany schvaluje prodej pozemků parc. č. 55/1 (orná půda) o výměře 786 m2, parc. č. 55/18 (orná půda) o výměře 802 m2 a parc. č. 55/19 (orná půda) o výměře 883 m2, v k.ú. Padochov, společnosti WINNING Estate s.r.o., IČ 06818706, Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno, za cenu 505,- Kč /m2 + DPH v platné výši s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování projektové dokumentace ve výši 448.974,- Kč + DPH v platné výši a dále uhradí náklady spojené s převodem pozemků (zpracování kupní smlouvy včetně návrhu na vklad, správní poplatek návrhu na vklad ve výši 1.000,- Kč a zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč + DPH v platné výši).