Při rozloze parcel 191 875m2 a prodejní ceně 250,-/m2 je celková cena parcel 47 968 750,-. Pokud by město parcely nabídlo formou dražby, obálkové metody nebo jákéhokoliv transparentního způsobu prodeje, mohlo by dosáhnout například na cenu 700,- /m2  za kolik město Ivančice vykupovalo parcely v lokalitě Ivančice Němčice. V tomto případě jde o parcely tvořící jeden funkční celek a mají tedy na trhu vyšší hodnotu.

Aktualizace článku - 22.1.2020 - změna ÚP č.2 Oslavany ve prospěch developera

Oslavany zrušily všechny nově schválené stavební parcely z roku 2019 ve prospěch Staré Hory, kterou prodalo za hubičku developerovi
V roce 2019 byla v Oslavanech schválená změna územního plánu č.1 a rozšířenízastavitelných ploch v oblasti za hřbitovem, v Havírně nebo také v Padochově. Během roku 2019 oslovil obec Oslavany developer, že by měl zájem odkoupit celouStarou Horu a začal tam stavět. Taková akce ale musí projít také…
Kupující firma WINNING ESTATE DELTA má základní kapitál pouze 1000,- založena 31. leden 2018.
Struktura firmy

Touto formou prodeje se město připravuje o prostředky ve výši 86 miliónů korun, ze které by mělo dostatek prostředků na vybudování například sportovní haly nebo školky a ještě by v rozpočtu něco zůstalo.

Město Oslavany se nechová transparentně a dokumenty odstraňuje z úřední desky ihned, jak je to možné.
Zároveň zveřeňuje dokumenty ze zasedání ve formátu PDF bez textové OCR vrstvy, aby v nich nebylo možné vyhledávat.
Zároveň není obcí s rozšířenou působností a nevztahuje se na něj povinnost zvěřejňovat smlouvy města v centrálním registru smluv. V rámci transparentnosti celé akce je toto klíčový dokument a měl by být dostupný veřejnosti.
Město dále mohlo mít podmínku, že developer po zasíťování parcel převede městu bezúplatně například 20% a to pak město bude moct nabídnout svým občanům obálkovou metodou. Případně si mohli část parcel ponechat pro budoucí prodej městem a ne prodat vše naráz a zbavit se tak možnosti zásahu do rozvoje pro budoucí generace.
Zajímavostí také je, že probíhal přepis parcel v katastru nemovitostí po podpisu smlouvy, ale po uběhnutí 20 dnů nakonec přepis parcel neproběhl a město Oslavany je stále majitelem - ke dni 24.10.2019.

Zápis ze zasedání ze dne 16.9.2019 ukazuje, že město jedná o změně územního plánu ve prospěch společnosti . Což vysvětluje, proč stále neproběhl přepis v katastru nemovitostí, přestože byl již započat v průběhu března, ale byl nakonec zrušen.

7. zasedání zastupitelstva Oslavany 2019 - Č.j.: MUOS/03135/2019 https://www.oslavany-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=11318&id_dokumenty=92027

Je tedy zřejmé, že odhadní cena 250,- v žádném případě není obhajitelná. https://www.oslavany-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=11318&id_dokumenty=91648

b) Prodej pozemků v lokalitě „Oslavanská Stará hora“ v k.ů. Oslavany a to parc. č. 2336/114 (orná půda), parc. č. 2336/115 (orná půda), parc. č. 2336/116 (orná půda), parc. č. 2336/117 (orná půda), parc. č. 2336/1 (orná půda), parc. č. 247/2 (orná půda), parc. č. 249/2 (zahrada), parc. č. 251/2 (zahrada), parc. č. 272/1 (ost. plocha), parc. č. 273/1 (ost. > plocha), parc. č. 274 (ost. plocha), parc. č. 235/1 (TTP), parc. č. 156/2 (ost. plocha), parc. > č. 157/2 (zahrada), parc. č. 2336/118 (orná půda), parc. č. 2636/163 (ost. plocha), parc. č.> 2340/1 (ost. plocha), parc. č. 2341/1 (TTP), dle Smlouvy budoucí o smlouvě kupní — trvá
— další postup v závislosti na změně ÚP

Záměr prodeje pozemků jedinému zájemci bez výběrového řízení

Prodej pozemků v lokalitě " Oslavanská Stará hora''; č.j. MUOS/01227/2019

Žadatel: WINNING ESTATE DELTA, s.r.o., IČ 06820239, Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno k.ú. Oslavany

Pozemky se nacházejí v lokalitě „Oslavanská Stará hora“ a žadatel má zájem na pozemcích zrealizovat výstavbu rodinných domů, bytových domů včetně veřejné infrastruktury. Záměr o prodeji pozemků byl vyvěšen na úřední desce od 05.04.2019 do 22.04.2019 bez připomínek.

Cena pyla stanovena dle Odborného vyjádření znalce Ing. Antonína Faltýnka ve výši 250,- Kč/m“. 

Veškeré informace o podmínkách prodeje pozemků jsou obsaženy ve Smlouvě budoucí o smlouvě kupní a zastupitelé ji obdrželi ve svých materiálech.

Hlasování: přítomno: 19 pro: 15 proti: 0 zdržel se: 4

Návrh byl schválen.
Usnesení č. 07/03/2019Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v lokalitě „Oslavanská Stará hora“ v k.ú.Oslavany

https://www.oslavany-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=11318&id_dokumenty=91245

3. zasedání zastupitelstva Oslavany 29.4.2019 - Č.j. MUOS/01501/2019 - https://www.oslavany-mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=11318&id_dokumenty=92030

Přehled parcel

číslo parcely výměra m2 cena prodejní cena obchodovatelná rozdíl cen
2336/114 994 250,-/m2 700,-/m2 Ivančice - Němčice
2336/115 78479
2336/116 50505
2336/117 48802
2336/118 661
2336/1 2336
247/2 760
249/2 338
251/2 163
272/1 608
273/1 252
274 237
235/1 6081x
156/2 82
157/2 191
2636/163 91
2340/1 664
2341/1 631
celkem 191875m2 47 968 750,- 134 312 500,- -86 343 750,-

Odhadce Ing. Antonín Faltýnek cena 250,-/m2 s ohledem na stav, v roce 2019 v územním plánu stále nezastavitelné.

Působí jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 25.5.1984 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí

U posudku exekuce v roce 2019 v Oslavanech definoval cenu stavebních parcel mezi 1000-2000,-/m2

Ve městě a okolí, kde se nachází oceňovaný pozemek se stavbou rodinného domu se stavební pozemky obchodují v rozpětí cen 1000 - 2000,- Kč/m2 . S přihlédnutím k parametrům oceňovaných pozemků a s nezbytnou obezřetností byla jednotková cena stanovena ve spodní polovině tohoto rozpětí tj. 1200,- Kč/m2  (ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 7120-098/2019,  exekučního řízení č.j. 108 EX 05121/18-064)

Pokud namítnete, že jde o parcely nezasíťované a cena tedy nemůže být v rozpětí 1000-2000,- jistě máte pravdu, ale to parcely v Ivančicích také nebyly a jejich výkup proběhl v roce 2016-2017, kdy ceny nemovitostí ještě nebyly na svém vrcholu, tak jako v roce 2019 (brňáci kupovali sousední nezasíťované parcely za 1200,-/m2 s vírou, že jim je zasíťuje město Ivančice).

Dokonce může i takto nízká prodejní cena znamenat, že při prodeji parcel po zasíťování nepůjdou na cenu jako v Ivančicích nebo Neslovicích, která je okolo 2500,-/m2. To ale ukáže už jen čas, protože developer se bude vždy snažit maximalizoval svůj zisk.