Příkladem jsme vybrali nedávnou dražbu pozemku 2119m2 v Jihomoravském kraji - Řeznovice (Ivančice).

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 680/4 se nachází v západní části obce Řeznovice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. Pozemek je na jižní, východní, a západní straně ohraničená drátěným oplocením ve špatném stavu. Pozemek je svažitý k severní straně a nacházejí se na něm listnaté porosty. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšená obytná venkovská. - výměra 120m2

Pozemky parc. č 568 a parc č. 569/1 se nacházejí cca 100 m jižně od okraje zastavěné části Řeznovice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky tvaru úzkého pásu. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha smíšeného nezastavěného územní zemědělská. - výměra 1891m2 + 108m2
Ortofotomapa 

Z přiložené ortomapy je zřetelné, že minimálně polovina pozemku je zarostlá, tzv jde spíše o les + louku (kde je cena obvykle daleko níže než orná půda).

LPIS

Další faktor, který ovlivňuje cenu je registr LPIS, což je veřejný registr půdy, na kterou je brána nějaká dotace. Lze tedy odvodit, že pokud je zde pobírána dotace, lze pak pole pronajmout nebo prodat hospodáři dané plochy. Zde však nikdo takový nehospodaří.

BPEJ

Každá zemědělská půda má stanovené své BPEJ - tzv koeficient úrodnosti půdy. Z něj lze mimo jiné vyčíst i sklon takového pozemku. V našem případě jde o typ 24078 což je málo významný typ, s třídou ochrany 5 - což je nejnižší stupeň ochrany a sklonem - výrazný sklon 12 - 17 °.

Ale to nejdůležitější je cena daná zákonem k tomuto typu půdy a to je v našem případě 1.26,-/m2

Kalkulace ceny pozemků

680/4 - 120m2 * 700,-/m2 = 84 000,- (Řeznovice jsou vzdálená lokalita Ivančic a není tak lukrativní, navíc pozemek leží naproti hřbitovu a je max vhodný na stavbu garáže - tu má ale každý ve svém "gruntu", takže pronájem by se zřejmě nevyplatil).

568 + 569/1 - 1891m2 + 108m2 * 20,-/m2 = 20 000,- (za 1,-/m2 vám dnes ale opravdu nikdo nic neprodá, běžná cena úrodných ploch je okolo 30,-+/m2, zde tedy navrhujeme vyšší cenu 20,- pozemek může sloužit dobře jako sad)

Celkem 104 000,-. Odhadce stanovil cenu na 120 000,-.

V prvním kole za 80 000,- nikdo nepřihazoval. V opakovaném druhém kole, kdy již nebyla požadována jistina a vyvolávací cena spadla na 60 000,- se zde objevilo hned několik zájemců a emoce zvýtězily, prodáno za 150 000,-. Gratulujeme.

dražební vyhláška
Pozemek parc. č. 680/4 se nachází v západní části obce Řeznovice. Jedná se
o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. Pozemek je na jižní, východní, a
západní straně ohraničená drátěným oplocením ve špatném stavu. Pozemek je
svažitý k severní straně a nacházejí se na něm listnaté porosty. V územním
plánu je pozemek vedený jako plocha smíšená obytná venkovská.
Pozemky parc. č 568 a parc č. 569/1 se nacházejí cca 100 m jižně od okraje
zastavěné části Řeznovice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky tvaru úzkého
pásu. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. V územním plánu jsou
pozemky vedené jako plocha smíšeného nezastavěného územní zemědělská.
III. Výsledná cena dražených nemovitostí je 120.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet
tisíc korun českých).
IV. Výše nejnižšího podání dražených nemovitostí činila při první dražbě dne
14.11.2019 částku 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). Výše
nejnižšího podání v dalším dražebním jednání se stanoví podle § 336m odst. 3) o.s.ř. ve výši poloviny výsledné ceny, tj. 60.000,- Kč (slovy: šedesát
tisíc korun českých).
V. Dražební jistota se nevyžaduje.

Obecné informace o 2.40.78

Silné svažité půdy převážně na výrazných svazích se západní či východní expozicí (jihoozápadní až severozápadní či jihovýchodní až severovýchodní) nebo se severní expozicí (severozápadní až severovýchodní) a celkovým obsahem skeletu od 25 %. Půdy hluboké, středně hluboké až mělké v teplém, mírně suchém klimatickém regionu a produkčně málo významné.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 2.40.78 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb.  do V. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb.  je 1.26 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 18. Jedná se o produkčně málo významné půdy.

Pozemek o velikosti 2119 m2, Řeznovice
Průběh elektronické dražby