V současné době koupit něco opravdu zajímavého a vyhnout se tak tlakům spekulativního kapitálu, kterého je v oběhu nadbytek je celkem nemožné.

Pokud se stát rozhodne prodávat nemovitost, prodává ji úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a ten má povinnost nemovitost nabídnout skrze portál nabidkamajetku.cz a to formou elektronické aukce. Ale...

Úředník který zadává nabídku na prodej pak rozlišuje formu prodeje a to nabídky pro veřejnost nebo nabídky pro státní instituce.

Nabídka pro státní instituce

Nabídka slouží pouze pro potřeby uživatelů státních institucí. Žádosti od jiných subjektů budou zamítnuty.

No a pokud úředník zařadí nabídku do prodeje pro státní instituce, vyhnete se zájmu občanů, protože každý očekává, že nabídka bude zamítnutá a vy si nemovitost koupíte pod rukou za vaší cenu a bez aukce.

Pokud se vám nepozdává celá situace, pak vězte, že portál zná způsob prodeje "realizace veřejnosti", do takového stavu se ale prodej nedostal.

„Realizace veřejnosti“ znamená, že žádná státní instituce neprojevila o majetek zájem, a proto má správce v úmyslu nabídnout majetek veřejnosti. Ve stavu přípravy se nabídky zveřejňují podle zásad otevřenosti našeho úřadu – veřejnost má nárok vědět, jakého nepotřebného majetku se stát potřebuje zbavit.

Rybník aka ostatní plocha s rozlohou 2404m2 na parcele č. 3047/8 v kú Ivančice

Cena bez DPH: 345 000  Kč

Odkaz na prodej https://nabidkamajetku.cz/Home/Detail/36341

Smlouva se státem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/12118467/Smlouva.pdf

Smlouva na hlidacstatu: https://www.hlidacstatu.cz/Detail/9204159?qs=icoPrijemce%3A15530337

Smlouva o prodeji https://www.hlidacstatu.cz/TextSmlouvy/9204159?hash=985d50eec3e07dc0c13724e122cc02abe76cf5860dbad3c24f8394ae383da24f

Kupní smlouva - pozemky parc. č. 3188/16, 3188/17, 3047/8 v k. ú. Smlouva číslo 9204159 - Zveřejněna 31. 5. 2019 9:33:49 ID smlouvy 8534539 ID Verze: 9204159 Uzavřena 27. 5. 2019, číslo smlouvy UZSVM/B/16761/2019-HMU2

Rozloha parcel:

číslo parcely rozloha typ
3188/16 344m2 ostatní komunikace
3188/17 54m2m2 ostatní komunikace
3047/8 2404m2 ostatní plocha / rybník
celkem 2802m2 za 1m2 124,-/m2

Cena bez DPH: 345 000  Kč

IVANČICE PARC. Č. 3047/8
ID (36341)

Tisk
 
Kategorie:
Pozemky
Kategorie název:
Pozemky
Forma:
převzetí
Státní instituce:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Okres:
Brno-venkov
Stav:
Nabídka státní instituci (ukončena)
Kontaktní údaje:
Renata Machová

542163360

[email protected]

Příkop 11, 602 00 Brno

Popis:
Pozemek parc. č. 3047/8 je veden v KN jako ostatní plocha, jiná plocha. Ve skutečnosti se na pozemku nachází přírodní požární nádrž.
    23627/B/2019-HMU2
Čj.: UZSVM/B/16761/2019-HMU2

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Ing. Renata Číhalová, ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění
Územní pracoviště Brno
odbor Hospodaření s majetkem státu, Příkop 11, 602 00 Brno
IČO: 69797111
(dále jen „prodávající“)

a

CIHELNA IVANČICE, a.s.
se sídlem Mřenková 623/106, 664 91 Ivančice
kterou zastupuje Josip Kulaš, předseda představenstva
IČO: 15530337, DIČ: CZ15530337,
zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B,
vložka 427
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „kupující“)

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

                 KUPNÍ SMLOUVU

                      č. 28/19

                               Čl. I.

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:

   Pozemky:
    pozemková parcela číslo: 3188/16, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:

     ostatní komunikace,
    pozemková parcela číslo: 3188/17, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:

     ostatní komunikace,
    pozemková parcela číslo: 3047/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná

     plocha,

   zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Ivančice, obec Ivančice, v katastru
   nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm
   Brno-venkov.
   (dále jen „převáděný majetek“)

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14 Čl. CXVII části sto
   sedmnácté zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
   s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů a na základě Zápisu
   o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č.j. UZSVM/B/21157/2018-HMU2 ze dne
   17. 5. 2018, právní účinky zápisu ke dni 6. 6. 2018, zápis proveden dne 8. 6. 2018, příslušný
   hospodařit s převáděným majetkem, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
                              1
                               Čl. II.

 1. Prodávající převádí touto smlouvou kupujícímu vlastnické právo k převáděnému majetku se
   všemi součástmi (trvalé porosty), právy a povinnostmi, a to za kupní cenu, stanovenou v Čl.
   II. odst. 2. této smlouvy. Kupující toto právo za kupní cenu uvedenou v Čl. II. odst. 2. této
   smlouvy přijímá.

 2. Kupní cena za převáděný majetek ve smyslu odst. 1. tohoto článku, činí 345 000,- Kč (slovy:
   třistačtyřicetpěttisíc korun českých).

                               Čl. III.

 1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle Čl. II. odst. 2., na účet prodávajícího, vedený
   u České národní banky se sídlem v Praze, číslo účtu XXXXXXXXXXXX, variabilní symbol
   XXXXXXXXXX, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení kupní ceny.

 2. Nezaplatí-li kupující celou kupní cenu ve lhůtě, stanovené touto smlouvou, je kupující
   povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení.

 3. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit kromě smluvní pokuty,
   dle předchozího odstavce, i úroky z prodlení dle platné právní úpravy.

 4. Pokud kupující v prohlášeních podle Čl. V. odst. 1. uvede nepravdivé skutečnosti, má
   prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny.

 5. Pokuty podle odst. 2. a 4. jsou splatné do pěti dnů ode dne doručení výzvy
   k jejich zaplacení na účet prodávajícího č. XXXXXXXXXXXX.

 6. Pro účely této smlouvy se kupní cena, smluvní pokuta, úroky z prodlení a případné jiné
   platby, považují za zaplacené okamžikem připsání celé hrazené částky na účet
   prodávajícího.

                               Čl. IV.

 1. Kupující bere na vědomí, že je převáděný majetek dotčen, se všemi souvisejícími dopady,
   vedením elektřiny, vodovodu, kanalizace splaškové a dále to, že se na převáděném majetku
   mohou nacházet i jiné inženýrské sítě, kdy v případě pochybností ohledně uložení
   inženýrských sítí poskytnou kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející)
   správci inženýrských sítí.

 2. Na převáděných pozemcích parc. č. 3188/16 a 3188/17 se nachází zpevněné plochy a
   oplocení ve vlastnictví kupujícího, které tak nejsou předmětem převodu. Na převáděném
   pozemku parc. č. 3047/8 se nachází vodní nádrž, která rovněž není předmětem převodu.

 3. Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká další
   omezení, závazky či právní vady.

                               Čl. V.

1. Kupující prohlašuje, že je mu současný stav převáděného majetku dobře znám. Kupující
  rovněž prohlašuje, že nemá vůči prodávajícímu žádný dluh, jehož plnění je vynutitelné
  na základě vykonatelného exekučního titulu podle § 40 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
  exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a že je
  schopen dodržet své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména zaplatit včas a řádně kupní
  cenu.

                              2
2. Za užívání části převáděného majetku kupujícím náleží prodávajícímu za dobu od 6. 6. 2018
  do 31. 12. 2018 náhrada za užívání části pozemku parc. č. 3188/16 o výměře 292 m2 ve výši
  6 392,- Kč/rok a náhrada za užívání části pozemku parc. č. 3188/17 o výměře 10 m2 ve výši
  154,- Kč/rok a dále za dobu od 1. 1. 2019 do dne právních účinků zápisu vlastnického práva
  k převáděnému majetku pro kupujícího do katastru nemovitostí náhrada ve výši, která bude
  stanovena ve výzvě k jejímu zaplacení, to vše z titulu bezdůvodného obohacení. Kupující se
  zavazuje zaplatit tuto náhradu do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

                               Čl. VI.

   Kupující je povinen bezodkladně písemně oznámit prodávajícímu veškeré skutečnosti, které
   mají nebo by mohly mít vliv na převod vlastnického práva k převáděnému majetku podle této
   smlouvy, zejména pak skutečnosti, které se dotýkají povinnosti zaplacení kupní ceny. Tato
   povinnost kupujícího trvá až do okamžiku zaplacení kupní ceny s příslušenstvím.

                               Čl. VII.

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy pouze v souladu s ustanovením § 2001
   a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

 2. Pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, má prodávající právo v souladu
   s ustanovením § 1977 zákona č. 89/2012 Sb. od smlouvy odstoupit, pokud to kupujícímu
   (prodlévajícímu) oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděl.

                               Čl. VIII.

 1. Odstoupením od smlouvy prodávajícím zároveň vznikne prodávajícímu právo na náhradu
   veškerých nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodejem převáděného majetku.

 2. Odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se nedotýká povinnosti
   kupujícího zaplatit peněžitá plnění (zejm. úroky z prodlení a smluvní pokuty), na jejichž
   úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení a náhradu za bezdůvodné
   obohacení užíváním dle Čl. V.

 3. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení druhé
   straně. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí
   vše, co si splnily, kromě peněžitých plnění (např. úroků z prodlení, smluvních pokut),
   na jejichž úhradu vznikl prodávajícímu nárok do data účinnosti odstoupení a náhrady
   za bezdůvodné obohacení užíváním převáděného majetku dle Čl. V.

 4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy a kupní cena již byla zaplacena, má prodávající
   povinnost do 30 (třiceti) dnů od účinků odstoupení vrátit kupní cenu sníženou o:
   - náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s prodejem převáděného majetku
   - vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení
   - náhrady za bezdůvodné obohacení podle Čl. V.
   na účet kupujícího.
   Pokud kupní cena ještě nebyla uhrazena (a k odstoupení od smlouvy došlo ze strany
   prodávajícího), má kupující povinnost do 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy k úhradě
   vyúčtovaných nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem převáděného majetku, uhradit
   tyto náklady na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu vyúčtované
   smluvní pokuty a úroky z prodlení a úhradu za bezdůvodné obohacení užíváním, pokud
   vznikly.

                              3
                              Čl. IX.

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá kupující zápisem do katastru nemovitostí.
   Právní účinky zápisu nastanou ke dni, kdy byl návrh doručen katastrálnímu úřadu. Tímto
   dnem na kupujícího přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním
   převáděného majetku. Kupující, jako nabyvatel vlastnického práva k převáděnému majetku,
   bere na vědomí, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

2. Návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí podají prodávající
   a kupující společně prostřednictvím prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po úplném
   zaplacení kupní ceny včetně příslušenství, příp. smluvních pokut a všech ostatních
   příp. dluhů kupujícího vůči Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (s výjimkou
   náhrady za bezdůvodné obohacení dle Čl. V. této smlouvy). Doklad o zaplacení, resp.
   prohlášení prodávajícího o tom, že uvedená částka byla uhrazena, bude obsažen v návrhu
   na zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatky spojené s touto
   smlouvou nese kupující. Návrh na vklad se kupujícímu zasílá k podpisu zároveň s výzvou
   k úhradě kupní ceny a s výzvou k vrácení podepsaného návrhu; katastrální úřad kupujícího
   vyzve k úhradě správního poplatku za povolení vkladu vlastnického práva.

3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva
   k převáděnému majetku dle této smlouvy pro kupujícího pravomocně zamítnut, účastníci této
   smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.

4. Pro případ, že vklad vlastnického práva k převáděnému majetku podle této smlouvy
   pro kupujícího nebude příslušným katastrálním úřadem povolen ani po součinnosti stran
   podle odstavce 3, smluvní strany si sjednávají rozvazovací podmínku tak, že se tato kupní
   smlouva ruší od počátku. Prodávající se zavazuje písemně oznámit kupujícímu naplnění této
   rozvazovací podmínky této kupní smlouvy bezodkladně po jejím vzniku.

                               Čl. X.

1. Smlouva je platně uzavřena okamžikem schválení příslušným ministerstvem podle
   ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
   č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
   smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
   nejpozději však do 30 dnů od platného uzavření smlouvy. Prodávající předá kupujícímu
   doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb.,
   o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla účinnosti.

4. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
   neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5. Smluvní strany se dohodly, že platným uzavřením této smlouvy se ruší a nahrazuje smlouva
   č. UZSVM/B/62354/2018-HMU2 ze dne 16. 1. 2019, ke které byla udělena Ministerstvem
   financí schvalovací doložka pod č.j.: MF–2634/2019/72-3 dne 18. 3. 2019. Případná plnění
   poskytnutá některou ze smluvních stran na základě takto zrušené smlouvy se považují
   za plnění dle této smlouvy.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
   smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a
   povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
                              4
8. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
   písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
   smlouvy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
   po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno
   vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí.

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
   nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 10. 05. 2019         V Ivančicích dne 15. 04. 2019

Česká republika – Úřad pro zastupování
     státu ve věcech majetkových

…………………………….……………….           …………………………….……………………
      Ing. Renata Číhalová               Josip Kulaš
        ředitelka odboru
                          předseda představenstva
   Hospodaření s majetkem státu         CIHELNA IVANČICE, a.s.

                    5